صافی یکسر فلنج

ST1 STRAINER

صافی یک سر فلنج

صافی یکسر فلنج

DN:50-2000 mm | PN: 10-40 bar

برای جلوگیری از ورود ذرات خارجی به درون لوله عموما از صافی ها استفاده می شود. قالبا از این نوع صافی ها قبل از شیرهای کنترلی، بعد از خروجی پمپها و ... به مظور جدا سازی املاح و ناخالطی ها از صافی ها استفاده می شود.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar

کاربرد صافی ها:

برای جلوگیری از ورود ذرات خارجی به درون لوله عموما از صافی ها استفاده می شود. قالبا از این نوع صافی ها قبل از شیرهای کنترلی، بعد از خروجی پمپها و … به مظور جدا سازی املاح و ناخالطی ها از صافی ها استفاده می شود.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

Item No

Name

Material

1

Body

ST37-2

2

Flange

ST37-2 

3

Basket

Stainless Steel AISI 304

4

Bolts & Nuts

Galvanized steel

 

به زودی نقشه های فنی این شیر قابل دانلود می باشد.